Blog

Brandveiligheidsinspectie en Technical Due Diligence

Door  Hans van Brakel, TDD – adviseur

Grenfell Tower, Café het hemeltje in Volendam. Slechts twee voorbeelden van inferno’s met verschillende oorzaken, maar dezelfde gevolgen. Volgens recente cijfers van het CBS waren er in 2013 circa 35 duizend branden in Nederland, waarbij in totaal 92 doden en 720 gewonden vielen te betreuren. De CBS-cijfers laten sinds 2001 een daling zien in het aantal branden, helaas niet in het aantal slachtoffers. Elke brand en elk slachtoffer is er een teveel. Dat is de reden dat we tijdens een Technical Due Diligence (=TDD) veel aandacht besteden aan de brandveiligheid van een gebouw dat ter verkoop wordt aangeboden. In de volgende paragrafen presenteren we een niet uitputtend overzicht van onderdelen waar we tijdens een TDD op letten.

Het startpunt van ons onderzoek zijn de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen tijdens de afgifte van de bouwvergunning. Bij het ontbreken van de bouwvergunning -en onderliggende documenten- maken we een inschatting op basis van onze ervaring. Bij gerede twijfel adviseren we onze opdrachtgever een brandveiligheidsadviseur in te schakelen voor nader onderzoek en advies. Bij eventuele aanwezigheid van (brand)gevaarlijke stoffen vragen we de gebouwgebruiker of hij beschikt over de benodigde vergunningen.

Tijdens de visuele inspectie van een gebouw concentreren we ons in hoofdlijnen op vier aspecten: brandwerendheid, signalering, bestrijding en ontruiming.

Qua brandwerendheid besteden we aandacht aan aspecten zoals:

 • Voldoet de brandcompartimentering aan de vigerende eisen?
 • Verkeren de brandwanden in goede conditie?
 • Functioneren de brandwerende deuren, rolluiken e.d. naar behoren? Zijn ze (recentelijk) goedgekeurd?
 • Zijn doorvoeringen door brandwerende vloeren en wanden correct afgedicht? Zijn ze gelabeld? Is een logboek beschikbaar met een overzicht van alle brandwerende doorvoeringen? Hebben huurders later nog aanpassingen gemaakt die de brandscheiding hebben aangetast?

Voor het onderdeel brandsignalering letten we op zaken zoals:

 • Is er voor een eventuele brandmeldcentrale een geldig certificaat beschikbaar?
 • Zijn rookmelders aanwezig op de plaatsen waar ze verplicht zijn?

Voor het onderdeel brandbestrijding:

 • Zijn poederblussers en brandslanghaspels voorzien van een geldige keuringslabel?
 • Is de (eventuele) sprinklerinstallatie voorzien van een geldig certificaat? Wordt de werking van de sprinklerkoppen niet gehinderd door obstakels?

Voor ontruiming:

 • Zijn in het gebouw actuele ontruimingsplattegronden aanwezig die aangeven waar de vluchtwegen zijn gesitueerd?
 • Zijn vluchtwegen aangeduid volgens de eisen?
 • Voldoet de noodverlichting aan de eisen?
 • Voldoet de ontruimingsinstallatie aan de eisen?
 • Functioneren de nooduitgangsdeuren naar behoren?
 • En niet onbelangrijk: zijn er geen obstakels geplaatst die het vluchten belemmeren?

Onze TDD’s beperken zich over het algemeen tot een visuele non-destructieve inspectie van het gebouw en onderzoek van het gebouwdossier. Welke bouwmaterialen daadwerkelijk zijn gebruikt is zonder destructief en laboratoriumtests niet te achterhalen, waardoor er een restrisico qua brandveiligheid blijft. Desalniettemin heeft de hierboven geschetste visuele inspectie-aanpak zijn waarde bewezen: er is altijd iets dat verbetering behoeft. Onze opdrachtgevers gaan hier serieus mee om, waarmee we met ons advieswerk een bijdrage leveren aan een betere veiligheid van gebouwen.

Overzicht