Blog

LEED en BREEAM in Nederland

 Door Edwin van Eeckhoven.

C2N heeft ervaring met BREEAM en LEED certificeringstrajecten. We krijgen daarom regelmatig de vraag welk groencertificaat we voor vastgoed in Nederland adviseren. Om in aanmerking te komen voor een MIA\VAMIL groensubsidie is de keuze niet relevant want beide groencertificaten worden erkend door de subsidieverlenende instantie.

Doorslaggevend voor de keuze is de wens van de opdrachtgever. Amerikaanse opdrachtgevers kiezen vaker voor LEED dan Nederlandse opdrachtgevers, omdat een Amerikaans groenlabel is waar ze goed mee bekend zijn. Voor Nederlandse opdrachtgevers met nieuwbouwplannen in Nederland raden we aan om BREEAM te kiezen. Waarom? Dat lichten we toe in de volgende paragrafen. Maar eerst een stukje historie.

BREEAM is een van origine Brits duurzaamheidslabel voor vastgoed dat vanaf het begin van de negentiger jaren wordt ontwikkeld door de BRE, de Britse evenknie van het Nederlandse TNO. Het label was oorspronkelijk alleen bedoeld voor de Britse vastgoedsector, maar in het begin van deze eeuw is een begin gemaakt met uitrol van dit label in andere landen, waaronder Nederland. Begin 2008 heeft de Dutch Green Building Council in samenwerking met de BRE de Nederlandse versie van BREEAM gelanceerd. Deze versie is vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn(BRL) en heeft daarmee een officiële status gekregen binnen de Nederlandse bouwwereld. De BRL wordt periodiek met inbreng van de vastgoedsector geactualiseerd. LEED is geënt op een vroege versie van BREEAM en is ontwikkeld en wordt onderhouden door de US Green Building Council. Dat verklaart de overeenkomsten en tegelijk de verschillen tussen BREEAM en LEED.

Zoals eerder genoemd is voor Nederland een landenspecieke BREEAM beoordelingsrichtlijn beschikbaar die weliswaar rekening houdt met de duurzaamheidseisen volgens de BRE, maar daarvoor gebruik maakt van de in Nederland gangbare normen en richtlijnen.

Sinds 2008 zijn in Nederland bijna 800 gebouwen gecertificeerd wat heeft geleid tot een toenemende bekendheid van dit label binnen de vastgoedsector. LEED wordt daarentegen nauwelijks gebruikt, slechts een handvol gebouwen zijn In Nederland LEED gecertificeerd.

In tegenstelling tot BREEAM is er voor LEED geen Nederlandse beoordelingsrichtlijn beschikbaar. Bij LEED moet men aantonen dat een te certificeren gebouw voldoet aan de Amerikaanse normen en standaarden die LEED hanteert. Dit betekent dubbel werk, want berekeningen die sowieso volgens Nederlandse normen moeten worden opgesteld, zoals een EPC-berekening, moeten ook nog eens keer volgens de Amerikaanse normen worden opgesteld. Een bijkomende complicerende factor is dat LEED gebruik maakt van het Amerikaanse meetstelsel en niet van het in de rest van de wereld gehanteerde metrieke stelsel. Dit betekent dat alle in Nederland gangbare meeteenheden moeten worden omgezet in Amerikaanse meeteenheden. Deze dubbele vertaalslag naar Amerikaanse normen en meeteenheden is een tijdrovend proces. Op de website van de US Green Building Council is een schat aan uitstekende documentatie te vinden die ondersteuning geven tijdens een LEED-certificeringstraject. Alleen, alle documentatie is in het Engels en alle bewijslast moet in het Engels worden aangeleverd. Al deze eisen leiden ertoe dat in vergelijking met BREEAM een LEED-certificering veel meer tijd en geld kost dan een BREEAM-traject.

Het voorgaande samenvattend kunnen we stellen dat beide certificeringssystemen goed toepasbaar zijn in Nederland. Echter voor Nederlandse projecten, met enkel Nederlandse partijen geniet BREEAM onze voorkeur. De BREEAM beoordelingsrichtlijn is geschreven in het Nederlands en houdt automatisch rekening met de Nederlandse bouwregelgeving. Bij LEED is dit niet het geval, zoals we eerder hebben kunnen lezen. Voor partijen die niet of nauwelijks bekend zijn met LEED kunnen de vereiste conversies en het gebruik van Amerikaanse normen en de Engelse taal leiden tot verwarring, miscommunicatie en daaruit faalkosten.

Neem gerust contact met me op als u wat dieper op de materie wenst in te gaan.

Overzicht