Privacyverklaring

Privacy verklaring
1.         Introductie
2.         Welke persoonsgegevens wij verzamelen
3.         Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
4.         Wettelijke grondslagen voor de verwerking
5.         Hoe lang wij uw gegevens bewaren
6.         Hoe wij uw gegevens beveiligen
7.          Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
8.         Wie toegang heeft tot uw gegevens
9.         Wijzigingen in ons beleid
10.       Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
11.        Klachtrecht
12.       Contact

1.    Introductie
Uw privacy is van belang voor C2N. In deze Privacyverklaring staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacyverklaring staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

2.    Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze website of wanneer u op een andere wijze contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.
Gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:

Technische data zijn onder meer het IP-adres, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u hebt bezocht. De technische data verzamelen wij door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een analytische-cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Daarnaast maken wij gebruik van Polylang, een zogenaamde vertalingsplugin. Er wordt een functionele-cookie geplaatst om bij te houden welke taal u als bezoeker op onze website heeft geselecteerd.

3.    Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

4.    Wettelijke grondslagen voor de verwerking
Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, hebben wij een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contactmet ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

5.    Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.
Wij bewaren uw naam en contactgegevens niet langer dan een jaar nadat u de vraag hebt gesteld of de opmerking hebt geplaatst, tenzij u naar aanleiding van het contact met ons een dienst van ons afneemt of er andere (wettelijke) redenen bestaan om uw gegevens langer te bewaren.

6.    Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens en wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

Onder de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen:

7.   Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

8.    Wie toegang heeft tot uw gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen categorieën derde partijen of indien u ons vooraf toestemming hebt gegeven om uw gegevens met een bepaalde derde partij te delen:

Derden aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals: softwareleveranciers, IT-dienstverleners, mailingsystemen en ons accountantskantoor. Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

9.    Wijzigingen in ons beleid
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

10.  Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Indien gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen.

11.  Klachtrecht
Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U kunt gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

12.  Contact
De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:
C2N B.V.
Westeinde 4
2275 AD Voorburg

E-mail: l.leijdekkers@c2n.nl
085-273 7490